ROZWÓJ

Naucz się motywować Pracowników

Rekomendujemy kilka rozwiązań dla biznesu

ROZWÓJ

MENEDŻEROWIE ODPOWIADAJĄ ZA ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Jako menedżer odpowiadasz za co najmniej 70% zaangażowania Pracowników. Oznacza to, że to Ty masz bezpośredni wpływ na to jak pracują Twoi ludzie. Twój styl komunikacji, współpracy, przywództwa, zarządzania albo dodaje skrzydeł albo podcina skrzydła. Może być też tak, że wcale nie wymagasz, żeby Twoi pracownicy „latali”. Więc angażują się w pracy tak – jak im na to pozwalasz.

ROZWÓJ

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW = MOTYW + AKCJA

Zastanawiałeś się nad tym, co takiego skłania Cię codziennie do wstania z łóżka? Dlaczego raz z przyjemnością wstajesz a innym razem leżałbyś przez cały dzień? Czego potrzeba aby zrezygnować z niezdrowego jedzenia? Co musi się stać, by wytrwać w postanowieniach i pójść na trening?

Na przykładzie odchudzania: Potrzeba jasnej wizji końcowej: jak mam wyglądać, jak mam się czuć? Jaki jest plan realizacji, po czym poznam, że idę w dobrym kierunku? Jak mam wytrwać w postanowieniach, skoro jest tak dużo wokół pokus. Jak się kontrolować? Jak wykorzenić pewne nawyki (np. leżenie na kanapie, niezdrowe jedzenie) by podmienić je na inne – zdrowsze (trening + dieta). 

Biznes: Tak samo jest w Twojej firmie. Aby Twoi ludzie byli zmotywowani – potrzebują tego samego. Jasnego kierunku rozwoju biznesu, planu doskonalenia, wsparcia w realizacji. Lecz przede wszystkim potrzebują dobrego Lidera, wyjątkowego Szefa. Kogoś, z kim chce się pracować. Kogoś kto potrafi poprowadzić firmę w czasach transformacji. Kogoś, kto przyzna się sam przed sobą, że ma problem z motywowaniem Pracowników.

 

Ludzie mają wrodzoną skłonność do rozwijania się

Chcą wykorzystywać swoje mocne strony, predyspozycje.
Niestety w pracy – pragnienie rozwoju nie dzieje się automatycznie. Poczucie spełnienia w pracy wymaga uwagi, troski, wsparcia.
Miejsce pracy może tworzyć warunki do rozwoju, ale może też hamować.

ROZWÓJ

MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ

Motywacja osiągnięć jest szczególnie ważna tam, gdzie Pracownik sam decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań. W obecnych czasach wiele uwagi i wysiłku poświęca się adaptacji, rozwojowi osobistemu i doskonaleniu umiejętności. By sprostać wyzwaniom, człowiek potrzebuje nie tylko jasno określić cele, do jakich zmierza, lecz także ukształtować w sobie dostatecznie silne motywatory by podejmować działania i trwać przy nich.

Osoby z wysoką motywacją osiągnięć są bardziej efektywne i gotowe do
podejmowania zadań poprawiających organizację pracy. 

1. Kwestionariusz LMI, który wykorzystuję do badania motywacji osiągnięć to profesjonalne narzędzie naukowe, które dostarcza kluczowych informacji dotyczących motywacji człowieka. Metoda LMI została opracowana przez H.Schulera i M.Prochaskę na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Naukowcy dokonali integracji najważniejszych aspektów motywacji osiągnięć z teorii psychologicznych. Głównym założeniem metody jest poznanie motywatorów, które skłaniają człowieka do realizacji celów. 

Motywatory to względnie stałe cechy osobowości, które kształtują się w oparciu o cechy biologiczne, oraz w wyniku decyzji i doświadczeń. Wzorce, które posiadamy determinują myślenie, czucie oraz postępowanie. Każdy posiada różny stopień natężenia każdego z motywatorów.

Motywatory są pogrupowane w 3 obszary:

1. Pewność siebie
2. Ambicja
3. Samokontrola

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

17 MOTYWATORÓW

ELASTYCZNOŚĆ

Sposób radzenia sobie z sytuacjami i zadaniami nowego rodzaju. Pokazuje czy osoba badana jest gotowa do zmian i preferuje doświadczanie czegoś nowego, nawet wówczas, gdy występują nieprzyjemności i istnieje ryzyko niepowodzenia. Wymiar pokrewny ekstrawersji i otwartości na doświadczenie.

ODWAGA

Przewidywanie efektów działania, w tym możliwości niepowodzenia. Pokazuje w jaki sposób osoba badana reaguje na lęk przed niepowodzeniem i jak reaguje w stresowych sytuacjach. Wymiar bardzo bliski cesze neurotyzmu.

PREFEROWANIE TRUDNYCH ZADAŃ

Poziom wybieranych zadań i ryzyka przy ich realizacji. Daje informację czy badany wybiera łatwiejsze zadania, czy raczej trudne, ambitne, które wymagają dużych umiejętności. Wymiar występujący w wielu koncepcjach motywacji.

NIEZALEŻNOŚĆ

Samodzielność w działaniu. Daje obraz czy badany woli kontrolę ze stronę innych czy raczej samodzielność. Wymiar dotychczas nieuwzględniany w teoriach motywacji osiągnięć. Występuje w innych diagnozach osobowości.

WIARA W SUKCES

Przewidywanie wyników działań w kategorii sukcesu. Przedstawia wiarę we własne umiejętności i wiedzę na drodze do realizacji celów, również wtedy, gdy wystąpią przeszkody. Koncepcyjnie wymiar pokrewny „nadziei na sukces”.

DOMINACJA

Tendencja do wywierania wpływu na innych i gotowość do brania odpowiedzialności za innych. Pokazuje poziom przejmowania inicjatywy w zespole. Dominacja zawiera wyraźny składnik witalności i pozostaje w związku z cechą ekstrawersji.

ZAPAŁ DO NAUKI

Dążenie do poszerzania wiedzy. Odsłania motywację związaną z chęcią do własnego rozwoju, nauki czegoś nowego lub zdobywania wiedzy, nawet wtedy, gdy nie wiążą się z tym bezpośrednie korzyści.

UKIERUNKOWANIE NA CEL

Postawa w odniesieniu do przyszłości. Wskazuje chęci badanego w obszarze wyznaczania krótko- i długoterminowych celów oraz planowania własnego rozwoju.

WYSIŁEK KOMPENSACYJNY

Wysiłek wkładany w przygotowanie się do zadania, jak i realizację w obliczu lęku przed niepowodzeniem i „niespisaniem się”, oznaczający konstruktywne jego pokonanie.

DBANIE O PRESTIŻ

Dążenie do odgrywania ważnej roli w środowisku społecznym i zajmowania wiodącej pozycji w hierarchii społecznej. Pokazuje starania badanego względem uznania za osobiste osiągnięcia (orientacja na status).

SATYSFKACJA Z OSIĄGNIĘĆ

Potrzeba przeżywania pozytywnych stanów uczuciowych związanych z sukcesem. Daje informację jaka jest ambicja osoby badanej i czy jej poczucie własnej wartości jest uzależnione od dokonań.

ZAANGAŻOWANIE

Gotowość do wysiłku. Pokazuje czy badany potrafi silnie zaangażować się w długotrwałe działania oraz jaki jest poziom jego aktywności. W odróżnieniu od pracoholizmu – zaangażowania nie cechują negatywne przeżycia.

NASTAWIENIE NA RYWALIZACJĘ

Tendencja do rywalizowania i konkurowania, jako bodźców do wykonywania zadań. Daje informacje o tym, czy dla osoby jest ważne porównywanie się z innymi i
wygrywanie.

FLOW (PRZEPŁYW)

Tendencja do intensywnego zaangażowania, poświęcania się zadaniom i problemom, bez jakiegokolwiek rozpraszania.

INTERNALIZACJA

Sposób wyjaśniania skutków działania. Pokazuje w jakim stopniu osoba badana tłumaczy przyczyny porażek i sukcesów (wewnętrznie lub zewnętrznie). Pojęcie wywodzi się z poczucia lokalizacji kontroli.

WYTRWAŁOŚĆ

Wytrwałość i wykorzystywanie sił do realizacji własnych celów lub pokonywania trudności. Pokazuje jak badany reaguje: czy zwiększa zaangażowanie i wysiłek, czy „odpuszcza”.

SAMOKONTROLA

Sposób organizowania i realizowania zadań. Czy osoba badana potrafi samodzielnie zorganizować sobie pracę, bez odwlekania obowiązków czy brakuje jej dyscypliny? Wymiar bliski cesze sumienności.