Regulamin świadczenia usług w serwisie

§1 Pojęcia

Sprzedawca – Aktywator Biznesu Sp. z o.o., z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. Jagiellońska 14A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722203, NIP: 8272316796, REGON: 369671122

Użytkownik – usługobiorca, zleceniodawca, przedsiębiorca, konsument, kupujący i każdy, kto korzysta z Usług udostępnionych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.

Serwis – strona internetowa Sprzedawcy www.aktywatorbiznesu.pl, której użytkowanie określa niniejszy Regulamin.

Usługi – oferowany przez Sprzedawcę odpłatny bądź nieodpłatny udział w szkoleniach, oraz inne produkty i usługi, zamieszczone do samodzielnego zakupu na stronie Serwisu.

Potwierdzenie Realizacji Usługi – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treści oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły jej realizacji.

Dostarczanie Usług – świadczenie Usług określonych przez niniejszy Regulamin.

Mail – adres poczty elektronicznej.

Strony – Sprzedawca i Użytkownik.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę, oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i odstąpienia od umów, oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie, wydrukowanie.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Regulamin będzie musiał zostać zmieniony, Sprzedawca udostępni nową, zmienioną jego treść, podając jednocześnie dzień obowiązywania nowej wersji.

§3 Rodzaj i zakres działalności

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na organizacji Usług szkoleniowych oraz innych produktów i usług zamieszczonych na stronie Serwisu oraz umożliwia ich rezerwację i zakup na swoim Serwisie w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 3 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi przyjęcia oferty, jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji Usług, które powinno zostać wysłane do Użytkownika najpóźniej w ciągu 7 dni przed datą realizacji Usług, bądź niezwłocznie jeżeli zamówienie nastąpiło w okresie krótszym jak 7 dni do daty realizacji Usług. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji Usług na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminach określonych w ust. 4, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji Usług od Sprzedawcy.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

§5 Składanie Zamówienia

Składanie zamówienia następuje poprzez jedną z opcji:

 1. Prawidłowe wypełnienie wydrukowanego formularza zgłoszenia na szkolenie, którego wzór został umieszczony w Serwisie, oraz wysłanie elektroniczne skanem uzupełnionego i podpisanego formularza przez Użytkownika na adres mailowy biuro@aktywator.eu.
 2. Wypełnienie formularza online w przypadku przystąpienia do złożenia zamówienia zamieszczonego na stronie Serwisu, poprzez wyrażenie przez Użytkownika woli przystąpienia do złożenia zamówienia, które następuje po kliknięciu w pole „Zarezerwuj miejsce”, „Kup Teraz”, „Kup” lub pola o podobnej treści i znaczeniu.

§6 Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w Potwierdzeniu Realizacji Usług, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Usługi zawarte są w opisach danej Usługi.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszelkie płatności zrealizowane w stosunku do Sprzedawcy zostaną zwrócone Użytkownikowi w terminie 7 dni od dnia odmowy akceptacji przez Użytkownika nowego terminu realizacji Usługi.
 3. W przypadku zwrotu Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 Dostawa Usługi

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w Potwierdzeniu Realizacji Usług.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§8 Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia Potwierdzenia Realizacji Usług przez Sprzedawcę (chyba, że warunki oferty stanowią inaczej) z zastrzeżeniem zapisów §8. pkt. 6.
 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej Sprzedawcy:
  a) mailowo poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia odręcznie podpisanego oświadczenia na adres biuro@aktywator.eu
  b) pocztą tradycyjną na druku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy czym za datę prawidłowo złożonego oświadczenia o odstąpieniu Sprzedawcy liczy się data złożenia stempla pocztowego,
  c) złożenie osobiście oświadczenia w Biurze Sprzedawcy, tj. Aktywator Biznesu Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 14A, 98-200 Sieradz.
 3. Sprzedawca udostępnia druk oświadczenia o odstąpieniu w Serwisie.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie równym bądź większym jak 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usług określonych w Potwierdzeniu Realizacji Usług, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi kwotę w pełnej wysokości za realizację Usług, na które umówiły się Strony, a które zostały przez Użytkownika opłacone na rzecz Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.
 6. W przypadku prawidłowo złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru bądź usługi (łącznie z efektami powstałymi w wyniku jej realizacji), jeśli dotyczy to umowy:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§10 Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Zgoda” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań,
  d) w ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:
  – pliki sesyjne – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
  – pliki stałe – pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika.
 7. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji.

§11 Płatności online – Przelewy24 – PayPro SA

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro SA.
 2. Dostępne formy płatności: Przelew, karty płatnicze.

§12 Płatności i rabaty

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę, w momencie składania zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, oraz nie później jak w terminie realizacji Usługi, jeżeli złożenie zamówienia przez Użytkownika nastąpiło w terminie krótszym niż 3 dni w stosunku do daty rozpoczęcia Usługi przez Sprzedawcę.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu.
 3. Sprzedawca umożliwia skorzystania z udzielenia rabatu za Usługę. Warunki udzielenia rabatu Sprzedawca ustala w opisie Usługi publikowanym na stronach Serwisu.
 4. Zapłata jest możliwa w formie:
  a) przelewem na konto podane w zamówieniu,
  b) za pomocą innych możliwości ustalonych w opisie Usługi.
 5. Ceny podane na stronie serwisu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania zamówienia.
 6. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
  a) wystawienia faktury Pro-Forma bez podpisu odbiorcy w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika,
  b) wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w momencie zapłaty przez Użytkownika za zamówienie i przesłanie w Potwierdzeniu Realizacji,
  c) przesyłania faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 7. Użytkownik może również żądać wystawienia faktury papierowej. Wówczas obowiązany jest podać Sprzedawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury, oraz umożliwienia przesłania faktury w wersji papierowej.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl

§13 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas składania zamówień w Serwisie jest Aktywator Biznesu Sp. z o.o., z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. Jagiellońska 14A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722203, NIP: 8272316796, REGON: 369671122
 2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.
 3. Dane osobowe Sprzedawca może przetwarzać pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód przez Użytkownika w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy.
 4. Użytkownik składając zamówienie niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2, oraz dobrowolnie w zakresie wskazanym w ust. 3 co następuje poprzez odznaczenie:
  a) zgód na formularzu składanym w wersji papierowej, opisanym w §5 ust. 1,
  b) check-boxem oświadczeń woli składanych drogą elektroniczną, opisaną w §5 ust. 2.
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą / osób prawnych oraz do celów rozliczeń, rachunkowych – Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 5 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 7. Sprzedawca podczas realizacji składanego zamówienia jako Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  a) do dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt, oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie do aktualizacji danych dostępnych w Serwisie, w tym czasowej blokady dostępu do Serwisu oraz czasowego jego wyłączenia.
 2. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone, lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Regulamin oraz obowiązujące w nim zapisy nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2021.

Dokumenty do pobrania