Procedura reklamacji

Wprowadzona procedura reagowania na zastrzeżenia i reklamacje ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczenia usług.

Reklamacje można zgłaszać do firmy Aktywator Biznesu Sp. z o.o. w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres firmy, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi doradczej, szkoleniowej.

Kontakt:
Aktywator Biznesu Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 14A, 98-200 Sieradz
TEL.: +48 504 104 522
MAIL: k.debkowski@aktywatorbiznesu.pl

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy szkoleniowej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • opis zastrzeżenia, problemu
  • nazwę i datę usługi, wobec której zgłaszane jest zastrzeżenie
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
  • oczekiwania strony  odnośnie rozwiązania reklamacji
 4. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety oceny ewaluacyjnej. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze szkolenia w ankiecie szkoleniowej wynosi powyżej 3.5, niezależnie od oceny osoby składającej reklamację. 
 5. W przypadku braku oceny w postaci wyników ankiet Aktywator Biznesu Sp. z o.o. obliguje się do przeprowadzania konfrontacji stron (w tym uczestnika lub zamawiającego z konsultantem/trenerem prowadzącym oraz reprezentantem Aktywator Biznesu Sp. z o.o.) 
 6. W przypadku reklamacji szkolenia/warsztatu o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia lub/oraz osób reprezentujących Klienta, Klient może wnioskować o:
  • realizację dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie/warsztaty
  • obniżenie pierwotnie założonej ceny szkoleniowej
  • bezpłatne powtórzenie szkolenia/warsztatu z innym konsultantem/trenerem
  • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu Klienta o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną
 7. Aktywator Biznesu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.