Procedura reklamacji

Wprowadzona procedura reagowania na zastrzeżenia i reklamacje ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczenia usług.

Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
a) pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Sprzedawcy: Aktywator Biznesu Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 14A, 98-200 Sieradz
b) skanem lub zdjęciem podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres: biuro@aktywator.eu

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane
  a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją)
  b) opis zastrzeżenia, problemu, uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  c) nazwa i data usługi, wobec której zgłaszane jest zastrzeżenie
 2. w przypadku szkoleń online/stacjonarnych prosimy o podanie: nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości. 
 4. W przypadku szkoleń reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety oceny ewaluacyjnej. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze szkolenia w ankiecie szkoleniowej wynosi powyżej 3.5, niezależnie od oceny osoby składającej reklamację. 
 5. W przypadku braku oceny w postaci wyników ankiet Aktywator Biznesu Sp. z o.o. obliguje się do przeprowadzania konfrontacji stron (w tym uczestnika lub zamawiającego z konsultantem/trenerem prowadzącym oraz reprezentantem Aktywator Biznesu Sp. z o.o.) 
 6. W przypadku reklamacji szkolenia/warsztatu o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia lub/oraz osób reprezentujących Klienta, Klient może wnioskować o:
  a)
  realizację dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie/warsztaty
  b) obniżenie pierwotnie założonej ceny szkoleniowej
  c) bezpłatne powtórzenie szkolenia/warsztatu z innym konsultantem/trenerem
  d) zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu Klienta o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż okresie 6 miesięcy od dnia uwzględnienia reklamacji. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni w formie uzgodnionej z Użytkownikiem.
 8. Aktywator Biznesu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.