Jeśli zastanawiasz się po co Ci misja i wizja to bądź pewien, że nie jesteś sam. Spotykam wielu przedsiębiorców, którzy zastanawiają się – po co im to? Spotykam również takich, którzy mają zdefiniowaną misję i wizję, bo… tak trzeba. Nie jest ona dla nich żadnym drogowskazem, nie motywuje do wysiłku, po prostu jest.

Misja i wizja są po to, byś mógł wskazać kierunek rozwoju oraz wytyczyć ramy funkcjonowania swojej firmy, podejmowania działań


coca cola

Coca Cola

Nasza misja

Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Opisuje cel naszej firmy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

 • Chcemy dawać światu orzeźwienie.
 • Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia.
 • Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.

Nasza wizja

Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności. Określa i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost.

 • Ludzie: chcemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału
 • Portfolio produktów: chcemy oferować marki napojów wysokiej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
 • Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
 • Planeta: chcemy być odpowiedzialną firmą, angażując się w budowanie i wspieranie społeczności lokalnych.
 • Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
 • Wydajność: chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.

Czy prawdą jest, że jeżeli Twoja firma nie ma jasno określonej wizji i misji, istnieje duże zagrożenie, że nie uda Ci się jej rozwinąć? Czy będziesz zawsze reagował impulsywnie w przypadku pojawiających się możliwości czy tez szans?

Misja i Wizja powinny być skierowane do jak największej liczby interesariuszy firmy, czyli wszystkich, którzy mają i mogą mieć styczność z firmą i jej produktami, czy usługami – klienci, kontrahenci, partnerzy, akcjonariusze, pracownicy, czy społeczność lokalna. Aby zwiększyć szanse na to, aby misja i wizja były zrozumiałe dla wszystkich, powinny one spełniać kilka istotnych kryteriów.

Misja, wizja powinny być:

 • proste i konkretne
 • łatwe do zdefiniowania i do zakomunikowania
 • realne, prawdziwe i żywe
 • sformułowane w sposób pozytywny
 • dostosowane do danej organizacji
 • ambitne, stanowiące wyzwanie dla firmy i jej pracowników
 • motywujące
 • odzwierciedlające kulturę organizacyjną firmy oraz jej politykę względem: klientów, dostawców, dystrybutorów, konkurencji i innych interesariuszy

Misja i wizja firmy – ich rola

 • doskonałe narzędzie komunikacji wewnątrz firmy
 • doskonałe narzędzie komunikacji na zewnątrz
 • ważny element motywacyjny i spajający pracowników

Misja firmy

Misja firmy określa zasadniczy powód istnienia firmy i chęć do bycia postrzeganym na rynku w określony sposób. Misja, czyli PO CO tu jesteśmy?

Stereotypem jest, iż funkcją każdej firmy jest tylko osiąganie zysku. Spełnianie tej roli jest ważne z punktu widzenia ekonomii, lecz patrząc z punktu widzenia personelu – każdy potrzebuje świadomości, iż jego praca jest ważna i przedstawia jakąś wartość dla innych. Skupianie się jedynie na maksymalizacji zysku, z jednoczesnym pominięciem wszystkich innych funkcji, nie tylko nie motywuje do efektywnej pracy, lecz przede wszystkim nie pozwala się wyróżnić na rynku.

„Misja przedsiębiorstwa to jego przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej działalności przedsiębiorstwa”[1]

„Misja odpowiada na fundamentalne pytanie, dlaczego istnieje dana firma i jakie ma cele, a także komu służą jej wyniki. Jest to poniekąd odpowiednik egzystencjalnych pytań, które może zadawać sobie każdy człowiek: po co żyję?, co chcę osiągnąć?”[2]

„Misja, to inaczej wspólne wartości przyjmowane przez wszystkich pracowników i zarząd firmy”[3]

„Misja określa rolę jaką spełnia przedsiębiorstwo na rzecz otoczenia. Rolę nadzwyczajną, tzn. misja określa, co nadzwyczajnego, czego nie dają inne firmy, dostarcza moja firma. Te nadzwyczajne wartości wiążą się ze źródłami przewagi konkurencyjnej”[4]

Prawidłowo zdefiniowana misja ułatwia tworzenie i konkretyzację sformułowanych celów. Pozwala na precyzyjne określenie formy i stylu zarządzania w firmie.

Misja przedsiębiorstw ma zawsze charakter stały, ponieważ trwale wytycza kierunki działalności podmiotu, wyznaczając ogólne ramy jego funkcjonowania, w ramach których opracowywane poszczególne plany strategiczne i operacyjne. Stanowi ona najtrwalsze zestawienie integralnych przekonań i wartości respektowanych jako priorytet przez opracowujące ją przedsiębiorstwo.

 • Dla kogo istniejemy?
 • Czym się wyróżniamy na rynku?
 • Gdzie jesteśmy teraz?
 • Jaki jest nasz ostateczny cel?

Wizja firmy

Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy optymistycznym założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. To aspiracje i marzenia właściciela o jej przyszłym kształcie, wielkości i sukcesach.

Wizja, czyli DOKĄD chcemy dojść?

Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar.

Dobrze sformułowana wizja powinna ułatwiać ocenę relacji pomiędzy określonymi celami strategicznymi firmy, a jej aktualnym, ale i przyszłym (planowanym) potencjałem.

Wizja, określając jasno kierunki działań firmy i nadając im sens, stanowi źródło motywacji pracowników i pozwala zaangażować ich w realizację celów firmy. Dzięki temu oraz dzięki umiejętnemu połączeniu działań strategicznych, wynikających z Wizji, z kulturą organizacyjną powstają również wspólne wartości i standardy postępowania dla wszystkich pracowników. [5]

Elementy deklaracji wizji

 • jakie jest największe nasze marzenie?
 • jaka jest nasza wizja przyszłości?
 • dokąd zamierzamy dotrzeć?
 • jakie są nasze długookresowe cele?
 • jakie zmiany czekają nas w przyszłości?
 • co ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu?
 • kim chcemy być i co jest najważniejsze w naszej postawie?

W wizji powinny znaleźć się trzy elementy:

 • Podstawowe wartości
 • Podstawowe intencje
 • Nadrzędny cel organizacji

[1] B. Wawrzyniak, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1989

[2] Dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje wizji?, Zarządzanie na świecie, 1996

[3] W. Stochowski, Jak definiować misję,1994

[4] Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1996

[5] http://www.przepisnabiznes.pl, Dr Beata Kozyra