JAKOŚĆ USŁUG – Aktywator Biznesu Sp. z o.o.

  1. Firma współpracuje z ekspertami w swojej branży, specjalizacji.
  2. Firma stosuje rozwiązania i praktyki, które zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.
  3. Firma stosuje praktyki, dzięki którym wdraża wnioski z wyników ewaluacji (oceny) w kolejnych projektach – ciągłe doskonalenie.
  4. Firma bada potrzeby rozwojowe organizacji (analiza wskaźników, kwestionariusze badawcze, wywiady, obserwacje w miejscu pracy, testy kompetencji).
  5. Firma ustala cele szczegółowe projektu (wiedza, umiejętności, postawy).
  6. Firma opracowuje indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy.
  7. Firma przeprowadza ewaluację projektu, w odniesieniu do ustalonych celów. Narzędzia: ankiety oceny usługi, zadania, przeglądy, wywiady, analiza wskaźników.
  8. Firma realizuje cele szczegółowe usługi, dostosowując formę i metody pracy (aktywne nauczanie).
  9. Firma prowadzi działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie rezultatów (np. 30 dniowy cykl wdrożeniowy, zadania wdrożeniowe).