Dla dokonania diagnozy pozycji strategicznej firmy można wykorzystać analizę SWOT/TOWS. Narzędzie to pozwala poznać obecną pozycję strategiczną firmy.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów.

 • Strengths (mocne strony)
 • Weaknesses (słabe strony)
 • Opportunities (szanse w otoczeniu)
 • Threats (zagrożenia w otoczeniu)

Analiza SWOT | TOWS jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed firmą. Można ją z równym powodzeniem zastosować do dowolnego przedsięwzięcia. Oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji na:

 • zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych,
 • wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny

Cztery kategorie czynników

1. zewnętrzne pozytywne – szanse.
Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia.

2. zewnętrzne negatywne – zagrożenia.
Zagrożenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na rozwój organizacji lub powodzenie inwestycji. Jednocześnie nie pozwala na pełne wykorzystanie szans i mocnych stron.

3. wewnętrzne pozytywne – mocne strony, czyli atuty organizacji.
Mocne strony to walory organizacji, które w pozytywny sposób wyróżniają ją pośród konkurencji. Mocne strony mogą być wynikiem wielkości organizacji, polegać na dużym udziale w rynku, niskich kosztach jednostkowych, dysponowania nowoczesną technologią, jakością produkcji itd.

4. wewnętrzne negatywne – słabe strony organizacji.
Słabe strony to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Mogą one dotyczyć całej organizacji, jak i jej części.

Analiza SWOT opiera się na zidentyfikowaniu wymienionych czterech grup czynników, opisaniu ich wpływu na rozwój firmy, a także możliwości organizacji osłabiania lub wzmacniania siły ich oddziaływania. Zderzenie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami firmy pozwala na określenie jej pozycji strategicznej, a także może być źródłem ciekawych pomysłów strategii.
TOWS: Czy dane zagrożenia osłabią siły firmy?
TOWS: Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane silne strony?
TOWS: Czy dane zagrożenia spotęgują występujące słabości?
TOWS: Czy dane szanse pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości?

SWOT: Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić?
SWOT: czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się szans?
SWOT: czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń?
SWOT: czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń?

Lista krytycznych obszarów

Otoczenie bliższe – 5 sił Portera

aktualna konkurencja

 • liczba konkurentów (ich strategie)
 • faza rozwoju branży
 • wielkość rynku
 • udziały w rynku
 • koszty stałe
 • koszty wycofania się z rynku
 • alianse strategiczne (grupy)

zagrożenie wejściem nowych firm

 • skala działania
 • dyferencjacja produktu
 • potrzeby kapitałowe
 • bariery kosztowe
 • brak kanałów dystrybucji
 • polityka rządu

nabywcy

 • siła przetargowa nabywców
 • stopień ich koncentracji
 • naciski na jakość
 • możliwość integracji wstecz
 • lojalność, ryzyko utraty klientów
 • siła przetargowa, ich organizacje

dostawcy

 • ich siła przetargowa
 • ryzyko integracji wprzód
 • marka , dyferencjacja oferty
 • system dostaw